∆G không mang giá trị?

∆G không mang giá trị?

A. Âm

B. Dương

C. Bằng 0

D. Là hằng số

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng