∆G là kí hiệu của?

∆G là kí hiệu của?

A. Sự biến đổi năng lượng tự do tiêu chuẩn

B. Sự biến đổi năng lượng tự do

C. Hằng số khí 

D. Nhiệt độ tuyệt đối

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng