∆G mang giá trị âm gọi là?

∆G mang giá trị âm gọi là?

A. Phản ứng thu nhiệt

B. Phản ứng tỏa nhiệt

C. Phản ứng trung hòa.

D. Có thể thu hoặc tỏa nhiệt

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng