∆G mang giá trị dương gọi là?

∆G mang giá trị dương gọi là?

A. Phản ứng thu nhiệt

B. Phản ứng tỏa nhiệt

C. Phản ứng trung hòa.

D. Có thể thu hoặc tỏa nhiệt.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng