1 at kỹ thuật bằng:

1 at kỹ thuật bằng:

A. 730 mmHg

B. 735 mmHg

C. 740 mmHg

D. 750 mmHg

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng