2 phần để cho vào ở 2 giai đoạn khác nhau:

2 phần để cho vào ở 2 giai đoạn khác nhau:

A. Tá dược độn 

B. Tá dược dính 

C. Tá dược rã 

D. Tá dược trơn – bóng 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng