________là lãi suất chiết khấu được sử dụng khi tính NPV của một dự án.

 ________là lãi suất chiết khấu được sử dụng khi tính NPV của một dự án.

A. Chi phí sử dụng vốn

B. Phần bù rủi ro

C. Phần chi phí kinh tế

D. Chi phí sử dụng vốn bình quân

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng