Ý nghĩa không đúng với đặc điểm phản xạ có điều kiện?

Ý nghĩa không đúng với đặc điểm phản xạ có điều kiện?

A. Được hình thành trong quá trình sống, không bền vững

B. Không di truyền được, mang tính cá thể

C. Có số lượng han chế

D. Thường do vỏ não điều khiển

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng