Ổ bi đỡ có số con lăn z = 10, chịu lực hướng tâm F$_{r}$ = 3000 N. Xác định lực hướng tâm (N) lớn nhất tác dụng lên các con lăn ?

 Ổ bi đỡ có số con lăn z = 10, chịu lực hướng tâm F$_{r}$ = 3000 N. Xác định lực hướng tâm (N) lớn nhất tác dụng lên các con lăn ?

A. 1500

B. 1000

C. 500

D. 300

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

– Với ổ bi đỡ: \({F_0} = \frac{{5.{F_r}}}{z};{F_i} = \frac{{5.{F_r}}}{z}{\cos ^{3/2}}i\gamma\)

– Với ổ đũa đỡ: \({F_0} = \frac{{4,5.{F_r}}}{z};{F_i} = \frac{{4,5.{F_r}}}{z}{\cos ^{3/2}}i\gamma\)