Đa số AND trong tế bào  nhân thực đều nằm ở đâu:

Đa số AND trong tế bào  nhân thực đều nằm ở đâu:

A. Nhân

B. Ti thể

C. Hệ thống màng nội bào

D. Tế bào chất

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng