Đặc điểm của túi ẩm bào, ngoại trừ:

Đặc điểm của túi ẩm bào, ngoại trừ:

A. Túi chứa các chất hoà tan có kích thước siêu hiển vi

B. Các chất trong túi không có tính đặc hiệu

C. Các chất trong túi có tính đặc hiệu

D. Gọi là túi “dịch”

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng