Đặc điểm chung của các quá trình nhiệt động cơ bản:

Đặc điểm chung của các quá trình nhiệt động cơ bản:

A. Sự biến thiên nội năng tuân theo cùng một quy luật

B. Sự biến thiên enthalpy tuân theo cùng một quy luật

C. Có một trong các thông số trạng thái được duy trì không đổi

D. Cả 3 câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng