Đặc điểm nào sau đây là thể đa bội?

Đặc điểm nào sau đây là thể đa bội?

A. Một hay vài cặp NST nào đó có số lượng tăng lên hay giảm xuống

B. Sự thay đổi số gen của một cặp NST nào đó

C. 1 hay vài cặp NST nào đó có số gen tăng lên hay giảm xuống

D. Số NST trong tế bào tăng lên theo một hay một số nguyên lần bộ NST đơn bội, lớn hơn 2n

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng