Đặc điểm phổ biến của các hội chứng liên quan đến bất thường số lượng NST ở người:

Đặc điểm phổ biến của các hội chứng liên quan đến bất thường số lượng NST ở người:

A. Chậm phát triển trí tuệ

B. Bất thường bẩm sinh của đầu, mặt , nội tạng

C. Vô sinh

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng