Đặc trưng của hệ phân tán vi dị thể là:

Đặc trưng của hệ phân tán vi dị thể là:

A. Kích thước pha phân tán từ 0.1 µm tới 100 µm

B. Có cấu trúc ổn định

C. Chỉ quan sát được dưới kính hiển vi điện tử 

D. Có độ nhớt cao

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng