Đặc trƣng chỉ có ở các tổ chức sống mà không có ở vật không sống là?

Đặc trƣng chỉ có ở các tổ chức sống mà không có ở vật không sống là?

A. Phương thức đồng hóa và dị hóa

B. Có tính cảm ứng và tính thích nghi.

C. Sắp xếp các tổ chức một cách đặc hiệu và hợp lý

D. Có khả năng sinh sản.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng