Đơn phân cấu tạo của phân tử ARN có 3 thành phần là:

Đơn phân cấu tạo của phân tử ARN có 3 thành phần là:

A. Axit phôtphoric, baơ nitơ và liên kết hóa học

B. Đường có 6C, axit phôtphoric và baơ nitơ

C. Đường có 5C, axit phôtphoric và liên kết hóa học

D. Đường 5C, axit phôtphoric và baơ nitơ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng