Đơn vị cấu trúc và chức năng căn bản của mọi sinh vật sống thuộc về?

Đơn vị cấu trúc và chức năng căn bản của mọi sinh vật sống thuộc về?

A. Prôtêin

B. Tế bào

C. Vật chất

D. Năng lượng.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng