Để chọn lựa bình chữa cháy bằng khí CO$_{2}$ cho phù hợp, trên các bình ghi chữ cái A là chữa cháy gì: 

Để chọn lựa bình chữa cháy bằng khí CO$_{2}$ cho phù hợp, trên các bình ghi chữ cái A là chữa cháy gì: 

A. Chữa chất cháy rắn

B. Chữa chất cháy lỏng

C. Chữa chất cháy khí

D. Chữa cháy điện

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng