Để hạn chế tác động của điện từ trường, người ta thường dùng các biện pháp nào sau đây:

Để hạn chế tác động của điện từ trường, người ta thường dùng các biện pháp nào sau đây:

A. Dùng các màn chắn bằng những kim loại có độ dẫn điện cao

B. Nối đất vỏ máy

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng