Để nhận biệt kiểu nhũ tương, có thể xác định bằng các phương pháp:

Để nhận biệt kiểu nhũ tương, có thể xác định bằng các phương pháp:

A. Pha loãng 

B. Nhuộm màu 

C. Đo độ dẫn điện 

D. Tất cả đều

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng