Để phân biệt tế bào sơ hạch và chân hạch, người ta thường dựa vào đặc tính nào?

Để phân biệt tế bào sơ hạch và chân hạch, người ta thường dựa vào đặc tính nào?

A. Có hay không có vách tế bào 

B. Có hay không có AND ra ribosome 

C. Có hay không có sự phân ngăn bởi các màng 

D. Có hay không có các phản ứng trao đổi chất

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng