Để sản xuất viên nén chứa hoạt chất nhạy cảm với ẩm có thể chọn một số giải pháp sau:

Để sản xuất viên nén chứa hoạt chất nhạy cảm với ẩm có thể chọn một số giải pháp sau:

A. Xát hạt khô

B. Xát hạt ướt sử dụng isopropanol

C. A, B 

D. A, B sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng