Để xác định được độ lớn đòn bẩy tài chính cần biết:

Để xác định được độ lớn đòn bẩy tài chính cần biết:

A. Sản lượng, giá bán 1 đơn vị sản phẩm

B. Chi phí cố định, biến phí bình quân 1 đơn vị sản phẩm, lãi vay

C. Cả a & b

D. Chi phí biến đổi, lãi vay

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng