Đòn bẩy là kết quả từ việc sử dụng:

Đòn bẩy là kết quả từ việc sử dụng:

A. Định phí và chi phí tài chính cố định

B. Tiền mặt

C. Chi phí hoạt động biến đổi

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng