Định luật Hacđi – Vanbec không cần có điều kiện nào sau đây để nghiệm đúng?

Định luật Hacđi – Vanbec không cần có điều kiện nào sau đây để nghiệm đúng?

A. Có sự cách li sinh sản giữa các cá thể trong quần thể

B. Các cá thể trong quần thể giao phối với nhau ngẫu nhiên

C. Không có đột biến và cũng như không có chọn lọc tự nhiên

D. Khả năng thích nghi của các kiểu gen không chênh lệch nhiều

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng