Định luật Kirchoff cho vật xám cho biết:

Định luật Kirchoff cho vật xám cho biết:

A. Năng lượng bức xạ riêng của vật lớn hơn năng lượng bức xạ hấp thụ

B. Năng lượng bức xạ riêng của vật nhỏ hơn năng lượng bức xạ hấp thụ

C. Năng lượng bức xạ riêng của vật bằng năng lượng bức xạ hấp thụ

D. Năng lượng bức xạ riêng của vật bằng năng lượng bức xạ hấp thụ khi cân bằng nhiệt

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng