Đột biến lệch bội có thể xảy ra ở các loại tế bào nào dưới đây:

Đột biến lệch bội có thể xảy ra ở các loại tế bào nào dưới đây:

A. Tế bào soma

B. Tế bào sinh dục

C. Hợp tử

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng