Acid abscisic (AAB) chỉ có ở:

Acid abscisic (AAB) chỉ có ở:

A. Cơ quan sinh sản

B. Cơ quan sinh dưỡng

C. Cơ quan còn non

D. Cơ quan đang hóa già

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng