Acid abscisic (AAB) chỉ có ở?

Acid abscisic (AAB) chỉ có ở?

A. Cơ quan đang hóa già 

B. Cơ quan còn non

C. Cơ quan sinh sản

D. Cơ quan sinh dưỡng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng