Adenosin tri phosphate là tên đầy dủ của hợp chất?

Adenosin tri phosphate là tên đầy dủ của hợp chất?

A. ADN

B. ATP

C. ADP

D. AMP

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng