ADN nằm chủ yếu ở đâu trong tế bào:

ADN nằm chủ yếu ở đâu trong tế bào:

A. NST

B. Lạp thể

C. Ty thể

D. Tất cả các đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng