ADN nhiễm sắc thể và ADN plasmit có chung đặc điểm nào sau đây?

ADN nhiễm sắc thể và ADN plasmit có chung đặc điểm nào sau đây?

A. Nằm trong nhân tế bào

B. Có cấu trúc xoắn vòng

C. Có khả năng tự nhân đôi

D. Có số lượng nuclêôtit như nhau

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng