ADN polymerase I và III có hoạt tính:

ADN polymerase I và III có hoạt tính:

A. Exonnuclease 3’→5’ và polyme hoá

B. Exonnuclease 5’→3’ và polyme hoá

C. Gặp Nu lắp sai, ADN polymerase lui lại cắt bỏ theo hướng 5’→3’

D. Exonnuclease 5’→3’ 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng