ADN trong NST của vi khuẩn là:

ADN trong NST của vi khuẩn là:

A. Một phân tử xoắn kép, mạch vòng 

B. Một phân tử xoán kép, mạch thẳng 

C. Một phân tử sợi đơn, mạch thẳng 

D. Nhiều phân tử sợi đơn, mạch vòng 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng