…………..của một công ty được định nghĩa thước đo tác động của chi phí cố định:

…………..của một công ty được định nghĩa thước đo tác động của chi phí cố định:

A. DOL

B. DTL

C. DFL

D. Tất cả các phương án đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng