Ưu điểm quan trọng nhất của bột, cốm pha hỗn dịch là:

Ưu điểm quan trọng nhất của bột, cốm pha hỗn dịch là:

A. Thích hợp với đối tượng không dùng được dạng thuốc rắn phân liều

B. Giảm thiểu được sự thủy phân của hoạt chất

C. Giải quyết được dạng bào chế thích hợp cho các dược chất rắn khó tan trong nước

D. Bào chế đơn giản

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng