Ai có nghĩa vụ chính trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động?

Ai có nghĩa vụ chính trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động?

A. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở doanh nghiệp

B. Cán bộ phụ trách an toàn, vệ sinh lao động

C. Người sử dụng lao động tại doanh nghiệp

D. Cả a,b,c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng