Điểm giống nhau gữa nguyên phân và giảm phân là gì?

Điểm giống nhau gữa nguyên phân và giảm phân là gì?

A. Gồm 2 lần phân bào

B. Xảy ra ở tế bào hợp tử

C. Xảy ra ở tế bào sinh dục chín

D. Nhiễm sắc thể nhân đôi một lần

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng