Điều nào dưới đây trình bày đúng sự khuếch tán?

Điều nào dưới đây trình bày đúng sự khuếch tán?

A. Khuếch tán xảy ra rất nhanh trong một khoảng cách dài 

B. Khuếch tán là một quá trình thụ động 

C. Khuếch tán cần có sự trợ lực của các protein màng

D. Khuếch tán là sự di chuyển của các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng