Điều nào sau đây là không đúng khi nói về sinh sản vô tính?

Điều nào sau đây là không đúng khi nói về sinh sản vô tính?

A. Con sinh ra có nhiều biến dị

B. Con sinh ra chỉ giống mẹ.

C. Không có sự giảm phân và thụ tinh.

D. Không có sự kết hợp tính đực và tính cái

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng