Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?

Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?

A. Tác nhân kích thích không định hướng

B. Có sự vận động vô hướng 

C. Không liên quan đến sự phân chia tế bào.

D. Có nhiều tác nhân kích thích.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng