Nhân tố làm biến đổi nhanh nhất tần số tương đối của các alen về một gen nào đó là:

 Nhân tố làm biến đổi nhanh nhất tần số tương đối của các alen về một gen nào đó là:

A. Chọn lọc tự nhiên

B. Đột biến

C. Giao phối

D. Các cơ chế cách li 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng