NPV của dự án A = (200); NPV của dự án B = 300. Công ty đã lựa chọn đầu tư vào dự án B và do đó ….

 NPV của dự án A = (200); NPV của dự án B = 300. Công ty đã lựa chọn đầu tư vào dự án B và do đó ….

A. A và B là hai dự án loại trừ.

B. A và B là hai dự án phụ thuộc.

C. A và B là hai dự án độc lập.

D. Chưa đủ thông tin để kết luận.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng