Áp suất của khí thực so với áp suất của khí lý tưởng khi có cùng nhiệt độ và thể tích co dãn được:

Áp suất của khí thực so với áp suất của khí lý tưởng khi có cùng nhiệt độ và thể tích co dãn được:

A. Cao hơn

B. Thấp hơn

C. Khi cao hơn, khi thấp hơn tùy theo nhiệt độ

D. Khi cao hơn, khi thấp hơn tùy theo môi chất

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng