Áp suất nào sau đây mới là thông số trạng thái:

Áp suất nào sau đây mới là thông số trạng thái:

A. Áp suất dư

B. Áp suất tuyệt đối

C. Độ chân không

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng