ATP được xem như đồng tiền năng lượng của tế bào vì:

ATP được xem như đồng tiền năng lượng của tế bào vì:

1. ATP có chứa các liên kết cao năng mang nhiều năng lượng.

2. Các liên kết cao năng dễ bị phá vỡ và giải phóng năng lượng.

3. Năng lượng trong tế bào chỉ được tích trữ trong ATP

4. ATP có khả năng cung cấp đủ năng lượng cho tất cả các hoạt động của tế bào.

A. 1, 2, 4

B. 1,3

C. 1, 4

D. 1, 2, 3

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng