ATP truyền năng lượng cho các hợp chất khác bằng cách:

ATP truyền năng lượng cho các hợp chất khác bằng cách:

A. Chuyển nhóm phôtphat cuối cùng để trở thành ADP, rồi lại gắn ngay nhóm phôtphat để trở thành ATP.

B. Chuyển nhóm phôtphat cuối cùng để trở thành ADP và tích lũy năng lượng để trở thành ATP.    

C. Chuyển nhóm phôtphat cuối cùng đồng thời tự phân hủy để cung cấp tối đa năng lượng cho các hợp chất khác.

D. ATP tự phân hủy để giải phóng năng lượng cung cấp cho các hợp chất khác.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng