Maththorg

Nếu chọn 3 ô liên tiếp trên cùng 1 dòng của bảng biểu, đưa chuột vào vùng ô đó, nhấn chuột phải và chọn Insert Rows thì ta đã:

Nếu chọn 3 ô liên tiếp trên cùng 1 dòng của bảng biểu, đưa chuột vào vùng ô đó, nhấn chuột phải và chọn Insert Rows thì ta đã: A. Thêm vào bảng 3 cột B. Thêm vào bảng 3 ô  C. Thêm vào bảng 3 dòng D. Thêm vào bảng 1 dòng Hướng dẫn …

Nếu chọn 3 ô liên tiếp trên cùng 1 dòng của bảng biểu, đưa chuột vào vùng ô đó, nhấn chuột phải và chọn Insert Rows thì ta đã: Read More »

Sau khi thiết kế xong bài trình diễn, cách nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?

Sau khi thiết kế xong bài trình diễn, cách nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó? A. Chọn Slide Show -> Chọn Cusstom Show B. Nhấn phím F5 C. Chọn View -> Chọn Slide Show D. Chọn Slide Show -> Chon View Show Hướng dẫn Chọn A là đáp …

Sau khi thiết kế xong bài trình diễn, cách nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó? Read More »

Khi đang trình chiếu (Slide Show) một bài trình diễn, muốn chuyển sang màn hình của một  chương trình ứng dụng khác (đã mở trước) để minh họa mà không kết thúc việc trình chiếu, ta phải

Khi đang trình chiếu (Slide Show) một bài trình diễn, muốn chuyển sang màn hình của một  chương trình ứng dụng khác (đã mở trước) để minh họa mà không kết thúc việc trình chiếu, ta phải A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Tab B. Nhấn tổ hợp phím Shift + Tab C. Nhấn …

Khi đang trình chiếu (Slide Show) một bài trình diễn, muốn chuyển sang màn hình của một  chương trình ứng dụng khác (đã mở trước) để minh họa mà không kết thúc việc trình chiếu, ta phải Read More »

Nếu chọn 3 ô liên tiếp trên cùng một cột của bảng biểu, đưa chuột vào vùng ô đó, nhấn chuột phải và chọn Insert Rows thì ta đã

Nếu chọn 3 ô liên tiếp trên cùng một cột của bảng biểu, đưa chuột vào vùng ô đó, nhấn chuột phải và chọn Insert Rows thì ta đã A. Thêm vào bảng 3 ô  B. Thêm vào bảng 3 dòng C. Thêm vào bảng 3 cột  D. Thêm vào bảng 1 dòng Hướng dẫn …

Nếu chọn 3 ô liên tiếp trên cùng một cột của bảng biểu, đưa chuột vào vùng ô đó, nhấn chuột phải và chọn Insert Rows thì ta đã Read More »