Maththorg

Hỏi: Ý nào không đánh giá đúng về ý nghĩa của chủ nghĩa xã hội không tưởng?

Hỏi: Ý nào không đánh giá đúng về ý nghĩa của chủ nghĩa xã hội không tưởng? A. Là một trào lưu tư tưởng tiến bộ B. Là sự kế thừa tư tưởng của các nhà triết học Ánh sáng Pháp (cuối thế kỉ XVIII) C. Có tác dụng cổ vũ những người lãnh đạo …

Hỏi: Ý nào không đánh giá đúng về ý nghĩa của chủ nghĩa xã hội không tưởng? Read More »

Hỏi: Hạn chế lớn nhất của các nhà xã hội không tưởng là

Hỏi: Hạn chế lớn nhất của các nhà xã hội không tưởng là A. Chưa đấu tranh bảo vệ quyền lợi của giai cấp vô sản mà mới chỉ đòi quyền lợi cho giai cấp tư sản B. Chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân C. Chưa nhận thức đúng bản …

Hỏi: Hạn chế lớn nhất của các nhà xã hội không tưởng là Read More »

Hỏi: Ý không phản ánh đúng quan điểm của các nhà tư tưởng tiến bộ nửa đầu thế kỉ XIX để xây dựng xã hội mới là

Hỏi: Ý không phản ánh đúng quan điểm của các nhà tư tưởng tiến bộ nửa đầu thế kỉ XIX để xây dựng xã hội mới là A. Không có chế độ tư hữu B. Không có bóc lột C. Nhân dân làm chủ phương tiện sản xuất D. Người lãnh đạo làm theo năng …

Hỏi: Ý không phản ánh đúng quan điểm của các nhà tư tưởng tiến bộ nửa đầu thế kỉ XIX để xây dựng xã hội mới là Read More »

Hỏi: Nguyên nhân sâu xa làm xuất hiện chủ nghĩa xã hội không tưởng là

Hỏi: Nguyên nhân sâu xa làm xuất hiện chủ nghĩa xã hội không tưởng là A. Do giai cấp tư sản lúc này đã thống trị trên phạm vi toàn thế giới B. Do giai cấp công nhân đã bước lên vũ đại chính trị như một lực lượng chính trị độc lập C. Do …

Hỏi: Nguyên nhân sâu xa làm xuất hiện chủ nghĩa xã hội không tưởng là Read More »

Hỏi: Nguyên nhân thất bại trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân nửa đầu thế kỉ XIX là gì?

Hỏi: Nguyên nhân thất bại trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân nửa đầu thế kỉ XIX là gì? A. Giai cấp tư sản đàn áp quyết liệt B. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn C. Tạo điều kiện cho sự ra đời của lí luận khoa học sau này D. Thiếu …

Hỏi: Nguyên nhân thất bại trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân nửa đầu thế kỉ XIX là gì? Read More »

Hỏi: Trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân có quy mô, tổ chức và mang tính chất chính trị rõ rệt ở nửa đầu thế kỉ XIX là

Hỏi: Trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân có quy mô, tổ chức và mang tính chất chính trị rõ rệt ở nửa đầu thế kỉ XIX là A. Khởi nghĩa Liông (Pháp) B. Phong trào Hiến chương (Anh) C. Khởi nghĩa Sơlêđin (Đức) D. Cuộc biểu tình của công nhân Sicagô …

Hỏi: Trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân có quy mô, tổ chức và mang tính chất chính trị rõ rệt ở nửa đầu thế kỉ XIX là Read More »